همکاران روستایی ما

بی بی طاهره از لاهیجان

هنرمند رشته حصیر بافی